SCOTLAND'S ÙR-SGEUL PROJECT

An Oidhche Mus Do Sheòl Sinn
Anoidhche_cover11111
By Angus Peter Campbell.Chapter 1: An Aisling

Bha e air a' mhadainn a chur seachad a' lorg na cloiche cheart. Tè ìseal, rèidh, dhìreach, nach fhacas a leithid riamh. 'S bha i aige a-nis, 's i cho caol ri slige muirsgein:an sgiobag a b'fheàrr a chunna duine riamh.

Shuath e i air ais 's air adhart le òrdaig, ga tionndadh tòrr thursan, a' coimhead oirre gu mionaideach. Chan fhac e riamh a leithid de leum-liuchdadair. Chan fhaca , shaoil e, na duine sam bith eile . Bha i mu chòig òirlich a dh 'fhaid aig a' char a b'fhaide, 's mu òirleach gu leth a leud. Cho tana le sliseig deighe. 'S dòcha
gun cùm mi greiseag i , smaoinich e. Seallaidh mi i do dh'Iain 's do Mhurchadh. Cuiridh mi geall nach fhac iad a leithid riamh.

Ach nach biodh e math a tilgeil, ann an aonrachdanas na maidne. Choimhead e mun cuairt 's cha robh sìon ri fhaicinn ach na geòidh air taobh thall an locha. Bha a' Bheinn Mhòr fo cheò. Bha an crodh air an àirigh. 'S bha an sluagh fhèin shìos an Àird Mhìcheil aig tòrradh mòr: ceathrar a chaidh a bhàthadh ann an Loch Aoineart tràth madainn Diciadain.

Bha e dìreach eadar an spitheag a chur na phòcaid 's a tilgeil nuair a chual e am fuaim an toiseach, mar bhrag nan clachan- meallain: iongannan nan each fad às. Drumaichean beaga, mar ùird athar, a' bragadaich air cloich. 'S chual e cuideachd sliasradh na cartach,
a' grunnachadh 's ag èirigh sa mhorghan. Dhùisg sitrich nan
capall na lachan a bha am falach san luachair. Le foragradh sgèith dh'èirich iad dha na speuran, a' dèanamh air a' chladach.

'S dòcha gur e Gàbriel a bh'ann, shaoil e, no an t- Àrd- aingeal Mìcheal a' tighinn air carbad- teine a- mach às an iar. Chrùb e a- null dhan bhad luachrach às an robh na h- eòin air èirigh, 's thug e sùil. B'e carbad- eich a bh'ann ceart gu leòr, le each geal is each ruadh air an toiseach, 's each dubh is each glas air an cùlaibh. Bha asal is searrach ceangailte ri deireadh na cartach, 's shuas àrd air spiris, le còta mòr dubh is ad dhubh is cuip, bha an sagart ùr, Mgr Eàirdsidh.

Bha sradagan a' tighinn à crùidhean nan each, 's iad nan deann a' dèanamh air an ear, na muingean dathach a' seòladh às an dèidh mar lasraichean teine. Bha a' chairt uaine a' gliogartaich 's a' glagadaich tro na tuill 's na claisean 's na dìgean 's na lòin a bha air n rud ris an canadh feadhainn an Rathad Mòr, 's ris an canadh na bodaich Ceum an Rìgh.

Chum Eòin grèim- bàis air a' chloich- liuchd. Cha robh fhios aige am bu chòir dha e fhèin a nochdadh dhan mhìorbhail a bha a' dol seachad. Sheas e co- dhiù, a cheann bàn òirleach no dhà os cionn na luachrach. Shaoil e gun do thionndaidh gach each, geal is ruadh
is dubh is glas, an sùilean garg thuige, ach cha do thionndaidh an sagart taobh seach taobh, a shùilean 's a bhodhaig ri na beanntan a bha air a bheulaibh fada an ear aig ceann an Rathaid Bhig, ris an canadh na bodaich Slighe nan Naomh.

Sheas Eòin ùine mhòr a' coimhead air an duslach a' sìor dhol a sealladh chun an ear. Sgòthan mòra morghain an toiseach, 's an uair sin toit a' lùghdachadh 's a' sìoladh air falbh gus nach robh sìon ri fhaicinn ach spùtadh anail an siud 's an seo, 's na h- eich air tionndadh gu tuath, a' dèanamh air Hobha Mòr. An ceann ùine cha robh guth ri chluinntinn 's cha robh dad ri fhaicinn. Mura b 'e làrach na cuimhne, bhiodh e mar nach biodh sìon air tachairt.
Thill na lachan, 's bha esan air ais far an robh e, a dhà làimh a- nis a' còmhdachadh na cloiche.

Choimhead e às ùr air a' chloich. Cho brèagha 's a bha i.
Nas fhaide 's nas bioraiche 's nas taine 's nas gleansaiche na tè chunnaic e riamh. 'S i a dh'fhalbhadh aig an astar! Fada nas fheàrr na an tè a thilg Seonaidh Iain feasgar Dihaoine sa chaidh, a chaidh dà fhichead slat co- dhiù, le ochd leumannan deug. Fiù 's nas fheàrr na an tè ainmeil a thilg Dùghall Sheumais Dhùghaill o chionn bhliadhnachan mòra, a rèir beul- aithris. Clach a sheòl
bho aon taobh dhen loch chun an taoibh eile, a rèir eachdraidh a' bhaile. Thar nam bliadhnachan, bha na leumannan air èirigh o dhà fhichead gu faisg air a' cheud. Goirid mus do bhàsaich e na sheann aois, bha e air a ràdh gu robh Dùghall Sheumais fhèin air na leumannan àrdachadh gu ceud is trì deug thar fhichead. Choisich Eòin a- mach air a' Chreig Bhioraich, an gob far am biodh na balaich a' tilgeil nan leogan o àm Nòah. A rèir nam bodach, bha Dùghall Sheumais air a' chlach a thilgeil às a seo
tarsainn meudachd an locha. Cha robh cunntas ann an eachdraidh gun do rinn duine riamh an gnothach air clach a leum fad an locha, a bha a leth uiread a- rithist. 'S dòcha, shaoil Eòin, gum b'e seo a' mhadainn.

Thug e a- mach an leogan, 's chaidh e air ghurraban, ag iathadh a làimhe air ais 's air adhart, a' deisealachadh airson an losg-bhra-teine. Rachadh i cho fada! Trì cheud slat co- dhiù! Dà cheud leum aig a' char bu lugha! 'S dòcha dà cheud gu leth! 'S dòcha trì cheud! Bha e ga faicinn cheana a' leum 's a' dannsa tarsainn an locha, sìos
is suas, mar bhreac air dubhan, mar leumadair- mara anns a' chuan mhòr, a' coileanadh rachd a chridhe.

'S chuimhnich e air a' chiad chuimhne a bh'aige, a- muigh sa Chuan Siar còmh 'le sheanair ann am bàta- siùil, 's an sgadan lainnir- each a' dòrtadh a- steach dhan an sgothaidh nam mìltean, 's mar a thàinig na pèileagan cho faisg orra' s gun do theabadh am bàthadh, 's iad a' tulgadh na sgothadh 's i cho faisg air a dhol fodha co- dhiù le cuideam an sgadain, 's mar a b'fheudar dha sheanair an sgadan a thaomadh air ais dhan a' mhuir, 's mar a leum na mucan- biorach orra, gan slugadh sìos nan ceudan eadar- dhà- lionn, gus nach robh sìon air fhàgail ach lannan an èisg a' fleòdradh mar bhleideagan-
sneachda air uachdar na mara, 's mar a dh'fhalbh ainmhidhean mòra an aigeil an uair sin fad 'a- mach dhan a' Chuan Siar, air an sàsachadh 's am broinnean làn, 's iadsan air am fàgail, gun aon iasg aca airson saothair an latha, a' dol dhachaigh lom, , briste, brùite.
Theannaich e a làmh mun chloich, 's i eadar an òrdag 's a' cholgag, 's a ghlaic. Chrom e sìos leatha air a chorra- chnàmh. Aon shad agus siud i le dudar- leum dhan t- sìorraidheachd.

Ach dìreach mus do thilg e i, choimhead e suas a- rithist, far an robh an rathad mòr a' ruith eadar Bòrnais agus Hobha Mòr. Shuas àrd aig Beinn a' Charra chunnaic e an duslach ag èirigh dha na speuran a- rithist, 's thàinig Mgr Eàirdsidh an sealladh aon uair eile, 's e na sheasamh àrd air a' ghige, srian na làimh dheis is cuip na làimh chlì, 's na h- eich a' sitrich air am fiaradh 's iad a- nis
a' dèanamh air tuath.

Stad an sagart an sin airson tiotan, 's e a' coimhead thuige is bhuaithe fhad 's a ghabh na h- eich an anail. Bha muinntir an tòrraidh a' feitheamh leis shìos aig Àird Mhìcheil:chitheadh e na fir nan seasamh nan sreathan air taobh a- muigh na h- eaglais. Bhiodh na mnathan cheana air an glùinean a- staigh a' gabhail na conair Mhoire. Rinn e fhèin comharra na croise, 's e a' coimhead gu deas, suas seachad air Caolas Bharraigh, gorm ann an grèin an
Ògmhios.

Bha e aig àirde a shagartachd, agus an saoghal gu lèir fa chomhair. Ge brith dè 'n taobh a choimheadadh e, chitheadh e fada sìorraidh air fàire:tuath, suas dha na h- eileanan eirigeach ris an canadh iad Na Hearadh is Leòdhas;an ear gu strìopachas tìr- mòr na h- Alba; an iar gu farsaingeachd is neonidheachd na Haf; agus deas gu
blàths na Frainge agus carthannas na Ròimh, far an deach e fhèin oideachadh anns an t- sagartachd eadar Douai agus a' Bhatacan. Bha àm ann a bha dùil aige fuireach an teas sàcramaideach ga h-Eadailt, ach b'e seo a chuibhreann dhen t- saoghal a- nis, agus bha e taingeil gu leòr air a shon:am measg bochdainn nan Gàidheal bha obair mhòr ri dèanamh, spioradail agus eile. Dh'fhaodadh
Renaissance a bhith an seo cuideachd. Sgailc e a chuip air an dà each dheiridh, 's thug iadsan ruaiseadh dhan fheadhainn a bha romhpa: leum an gige, 's chruinnich duslach an rathaid mar dhubhadh mun cuairt orra uile.

Cha robh esan air Eòin fhaicinn, 's e air a ghlùinean leis an spitheig shìos aig oir an locha, ach bha Eòin air esan fhaicinn air an àirde, mar aisling à nèamh. Fhad 's a chaidh an sagart gu tuath, ann an deathaich, dh'èirich Eòin suas. Choimhead e gu dùrachdach air a' chloich chruaidh linnseagaich. Shlìob e i, agus chuir e gu
faiceallach na phòcaid i. Chaidh e dhachaigh, 's fios aige a-nis dè bha e a' dol a dhèanamh le bheatha.


© University of Wales, Aberystwyth 2002-2009       home  |  e-mail us  |  back to top
site by CHL